Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych w Salonie DaySpa stacjonarnie

Definicje:
  1. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Bonu Upominkowego,
  2. Obdarowany – posiadacz Bonu Upominkowego, wskazanego przez Nabywcę podczas procesu składania zamówienia na Bon Upominkowy; osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. Usługodawca – GT52 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-311) przy ul. Grunwaldzkiej 52, NIP: 779-255-98-89,
  4. Bon upominkowy – terminowy dokument na okaziciela na określony zabieg lub kwotę / pakiet zabiegów / kartę podarunkową nabywany przez Nabywcę dla Obdarowanego,
  5. Regulamin Bonów upominkowych – niniejszy Regulamin nabywania i realizacji Bonów upominkowych,
  6. Regulamin korzystania z usług – obowiązujący u Usługodawcy Regulamin korzystania z usług w Good Time Instytut&Medical Spa
  7. Salon – miejsce realizacji Bonu Upominkowego u Usługodawcy
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Bon Upominkowy posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
  2. Zakupu Bonów upominkowych można dokonywać w Salonie SPA.
  3. W SPA akceptowane są następujące formy płatności za Bon upominkowy:
   1. płatność kartą,
   2. płatność gotówką w kasie SPA
   3. płatność przelewem bankowym na rachunek SPA.
  4. W przypadku wyboru opcji – płatność przelewem Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed odebraniem Bonu upominkowego. Płatność przelewem uznana jest za dokonaną w dniu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie SPA.
  5. Bon upominkowy wydawany będzie Nabywcy w Salonie SPA niezwłocznie po wpłaceniu przez Nabywcę – kartą płatniczą, gotówką lub przelewem bankowym kwoty stanowiącej równowartość zadeklarowanej kwoty Bonu upominkowego.
  6. Po dokonaniu płatności Nabywca otrzymuje jeden z dokumentów potwierdzających jej dokonanie tj.:
   1. paragon,
   2. fakturę.
  7. W przypadku woli otrzymania faktury lub paragonu z NIP Nabywca zobowiązany jest do wcześniejszego przesłania danych odbiorcy tj. NIP, ewentualnie oznaczenia firmy, adresu (dla faktur).
  8. Bony upominkowe upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z cennikiem obowiązującym u Usługodawcy w dniu wykonania usługi i obejmują ceny bez promocji i rabatów.
 1. WARUNKI REALIZACJI BONU UPOMINKOWEGO
  1. Bon upominkowy uprawnia Obdarowanego do dokonania płatności za konkretny zabieg (Voucher) lub za dowolnie wybrany przez siebie zabieg (karta podarunkowa) lub preparat z oferty Usługodawcy w cenie regularnej, nie uwzględniającej rabatów (chyba, że inaczej zaznaczono).
  2. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej (co najmniej tydzień przed planowaną wizytą) rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Vouchera/karty podarunkowej (znajduje się na Bonie upominkowym) pod numerem telefonu Salonu, bądź osobiście w Salonie.
  3. Bon upominkowy należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu w Salonie.
  4. Termin ważności znajduje się na Bonie upominkowym.
  5. Bon upominkowy ważny jest 3 lub 6 miesięcy od momentu jego nabycia. W tym okresie Bon upominkowy należy wykorzystać. Po upływie terminu ważności Bonu w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
  6. Bon upominkowy może być wykorzystany tylko przez osobę Obdarowaną.
  7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, bon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
  8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu upominkowego, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
  9. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu upominkowego, Obdarowany dopłaca różnicę.
  10. Jeżeli Bon upominkowy obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na zabieg o podobnej, lecz nie większej wartości według ceny katalogowej, nie uwzględniającej innych rabatów.
  11. Bony upominkowe nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi u Usługodawcy.
  12. Po wcześniejszej konsultacji, Bon upominkowy może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt u Usługodawcy.
  13. Bon upominkowy może zostać zrealizowany wyłącznie u Usługodawcy.
  14. Bon upominkowy może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
  15. Bon upominkowy wykupiony w promocji nie może być wykorzystany do zapłaty za towary, kosmetyki dostępne u Usługodawcy w Salonie.
  16. Bon upominkowy wykupiony w promocji nie może być wykorzystany na zabiegi medycyny estetycznej lub na usługi z zakresu makijażu permanentnego.
  17. Bon upominkowy wykupiony w promocji nie może być wykorzystany na zabiegi iniekcyjne (Mesotherm, Vital Injector, Stymulatory Tkankowe, Demapen).
  18. Sposób opakowania Bonu upominkowego oraz zawartych w nim dodatków (gratisów) zależą od wartości Bonu upominkowego
  19. Regulamin Bonów upominkowych stanowi integralną część umowy sprzedaży Bonów upominkowych.
  20. Warunkiem wykonania usługi przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Nabywcę.
 1. ZWROTY
  1. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
  2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem zabiegów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Usługodawcę zgodnie z procedurą zwrotu zabiegu lub pakietu zabiegów opisaną w Regulaminie Korzystania z Usług w Good Time Medical Spa.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W ramach realizacji umowy przez Usługodawcę dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”.
  2. Administratorem danych osobowych jest – GT52 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-311) przy ul. Grunwaldzkiej 52, NIP: 779-255-98-89.
  3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.
 1. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
  1. Adres: ul. Grunwaldzkiej 52, Poznań 60-311
  2. Adres e-mail: recepcja@goodtimemedicalspa.pl
  3. Numer telefonu: +48 510 260 046.
  4. Nabywca i Obdarowany może porozumieć się z Usługodawcą za pomocą wyżej wskazanych danych kontaktowych.
  5. Nabywca i Obdarowany może kontaktować się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21, a w sobotę 9-17.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa sprzedaży Bonów upominkowych zawierane są w języku polskim.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Salonie Usługodawcy oraz na stronie internetowej www.goodtimemedicalspa.pl.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Bonów upominkowych z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, jeśli zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje na stronie internetowej pod adresem www.goodtimemedicalspa.pl oraz w Salonie SPA.
  4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Bonów upominkowych, Regulamin korzystania z usług w Good Time Medical Spa z dnia 1.04.2019 r. oraz Politykę Prywatności z dnia 1.04.2019 r. stosuje się odpowiednio. Wyżej wskazane dokumenty znajdują się na stronie www.goodtimemedicalspa.pl
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

WYRÓŻNIENIA

NAGRODY

Siedziba:
Good Time Instytut & Medical Spa
ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 9:00-21:00
Sobota: 9:00-17:00

GOOD TIME DAY SPA © 2020 All rights reserved    Polityka Prywatności   Regulaminy

PROJEKT I REALIZACJA: CreationBox