Regulamin  sklepu internetowego
Good Time Instytut&Medical Spa

 I. Definicje § 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Usługodawca” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzona pod nazwą GT52 Sp. z o.o. dane adresowe: ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań NIP: 779-255-98-89, nazywana dalej Administratorem.
 2. Serwis” lub „Sklep” – strona internetowa dostępna pod adresem https://goodtimemedicalspa.pl/ oraz jej podstrony,
 3. Użytkownik” – podmiot, będący osobą fizyczną lub prawną, który nabył w Sklepie towar znajdujący się w jego ofercie, jak również podmiot odwiedzający stronę internetową Serwisu celem zawarcia jednej z powyższych umów,
 4. Przedsiębiorca konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, dla którego zawarta Umowa nie posiada charakteru zawodowego, co znajduje potwierdzenie w przedmiocie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem: www.goodtimemedicalspa.pl

II. Postanowienia ogólne § 2 Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną przez Usługodawcę usług na rzecz Użytkowników, polegających na możliwości zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Usługodawcy. § 3 Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert. § 4 Usługodawca może dokonywać modyfikacji zawartości Serwisu, cen oraz asortymentu, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.

III. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług § 5

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania z Serwisu, jak również podczas komunikacji z Usługodawcą, Użytkownik nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, a także złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy, wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu oraz do utrzymania procesu składania zamówienia przez Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce prywatności.

IV. Cena § 6

 1. Sprzedaż dokonywana w Sklepie ma charakter odpłatny.

 2. Ujawniona na odpowiedniej podstronie Serwisu cena jest wyrażona w złotych polskich oraz w kwocie brutto.
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które określone są odrębnie na zasadach określonych w dokumencie dotyczącym dostawy dostępnym pod adresem https://goodtimemedicalspa.pl/regulaminy/zasady-dostaw/.  Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Klient. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy i podany jest w podsumowaniu zamówienia wyświetlającym się na podstronach Sklepu podczas składania zamówienia przez Klienta (przed zawarciem umowy sprzedaży).
 4. Cena płatna jest niezwłocznie po zawarciu Umowy,.
 5. Płatność może nastąpić:
  1. Kartą płatniczą
  2. przelewem
  3. w formie płatności internetowej PayU\Przelewy24,
w zależności od wybranego sposobu płatności.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych przesyłanych na adres email wskazany przy składaniu zamówienia.

V. Zamówienie § 7

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie w języku polskim.
 2. Zamówienie nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika.
 3. Zamówienie polega na wybraniu odpowiedniego produktu, dodaniu go do koszyka, podaniu danych nabywcy i danych wysyłki, wyboru sposobu dostawy w formie formularzy zamieszczonych na podstronie Serwisu oraz opłaceniu zamówienia.
 4. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W formularzach dostępnych w Serwisie zabronione jest podawanie treści bezprawnych, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 6. Formularz zamówienia stanowi ofertę Usługodawcy, skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy.
 7. W formularzu nie należy podawać danych fikcyjnych ani danych innych osób niż Użytkownik. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia będzie w szczególności skutkowało nieprawidłowym udokumentowaniem transakcji.
 8. Formularz należy wypełnić uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W formularzu zamówienia Użytkownik dokonuje również wyboru formy płatności.
 9. Złożenie zamówienia wymaga oświadczenia:
 • o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką oraz o ich akceptacji,
 • w przypadku wyboru formy płatności internetowej – dodatkowo oświadczenia o akceptacji regulaminu dokonywania wpłat w PayU\Przelewy24,
 • w przypadku składania zamówienia przez osobę fizyczną – oświadczenie, czy zawierana Umowa ma charakter zawodowy,
 1. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co spowoduje przesłanie formularza do Usługodawcy oraz przekierowanie na odpowiednią podstronę Serwisu, w zależności od wybranej formy płatności. Czynność ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Użytkownika oferty Usługodawcy w przedmiocie zawarcia Umowy. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem i Usługodawcą.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownikowi na wskazany przez niego adres zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca dane niezbędne do dokonania przelewu. W przypadku wyboru płatności internetowej, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę PayU\Przelewy24, celem dokonania płatności za jego pośrednictwem.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę formularza zamówienia, na podany przez Użytkownika adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zawarcie umowy oraz zawierający niniejszy Regulamin.

VII. Własność intelektualna § 8

 1. Wszelkie utwory, opisy usług, znaki towarowe oraz inne materiały zawarte w Serwisie stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich. Ich wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich będzie stanowić naruszenie praw autorskich.
 2. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów składających się na Dokumentację przysługują Usługodawcy lub uprawnionym osobom trzecim.

Dostawa

§ 9

  1. Zamówienie dostarczane jest, w zależności od wyboru Klienta:
   1. Osobiście do Salonu
   2. za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych lub firm kurierskich na zasadach określonych szczegółowo pod adresem https://goodtimemedicalspa.pl/regulaminy/.
  2. Sklep poinformuje Klienta o wysłaniu produktów pocztą elektroniczną (e-mail).
VIII. Procedura reklamacyjna § 8
 1. Wszelkie reklamacje należy składać Usługodawcy.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Termin do rozpatrzenia reklamacji uważa się za zachowany w sytuacji wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

IX. Okres obowiązywanie umów § 10

Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie realizuje się przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez jego przesłanie na adres email: recepcja@goodtimemedicalspa.pl lub przez przesłanie na adres siedziby Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć również przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy dostępnego w serwisie pod adresem https://goodtimemedicalspa.pl/regulaminy/ O fakcie otrzymania oświadczenia Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę poprzez przesłanie wiadomości email na adres wskazany przez niego w Serwisie.

X. Zmiany Regulaminu § 11

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Dokumentacji lub stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem,
  2. modyfikacji stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z operatorem płatności za usługę – PayU\Przelewy24 mającą wpływ na warunki świadczenia usług przez Usługodawcę.
 2. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w Serwisie, a ponadto Usługodawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu i wskazaniem wprowadzanych zmian. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego aktualna wersja zawsze znajdować się będzie na stronie Serwisu: www.goodtimemedicalspa.pl Korzystanie przez Użytkownika z usługi po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, będzie równoznaczne z akceptacją nowego brzmienia Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę lub umowę o prowadzenie Konta. W takiej sytuacji, Użytkownik będzie związany brzmieniem Regulaminu w jego pierwotnej wersji do czasu ustania obowiązywania Umowy lub umowy o prowadzenie Konta.

XI. Postanowienia końcowe § 12

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://goodtimemedicalspa.pl/regulaminy/ oraz w siedzibie Usługodawcy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

WYRÓŻNIENIA

NAGRODY

Siedziba:
Good Time Instytut & Medical Spa
ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 9:00-21:00
Sobota: 9:00-17:00

GOOD TIME DAY SPA © 2020 All rights reserved    Polityka Prywatności   Regulaminy

PROJEKT I REALIZACJA: CreationBox