Regulamin Promocji w Good Time Instytut&Medical Spa

Postanowienia wstępne:
 1. Organizatorem Promocji jest GT52 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-311) przy ul. Grunwaldzkiej 52, NIP: 779-255-98-89,
Warunki Promocji:
 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne
 2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od ceny regularnej.
 3. Obniżona cena usługi dotyczy tylko jednej wybranej usługi.
 4. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach innych akcji promocyjnych nie łączą się.
 5. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 6. Rabat urodzinowy 20% ważny jest przez miesiąc od dnia urodzin.
 7. Rabatu nie można wykorzystać na zabiegi medycyny estetycznej lub na usługi z zakresu makijażu permanentnego. Ponadto na zabiegi iniekcyjne (Mesotherm, Vital Injector, Stymulatory Tkankowe, Demapen).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.
 9. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych promocji (np. karnetów, bonów podarunkowych) w okresie ich ważności.
 10. Zabiegi / Karnety promocyjne mogą być wykorzystane na zakup usług kosmetycznych sprzedawanych w Salonie Good Time Day SPA Poznań.
 11. Promocje nie dotyczą usług kosmetycznych opłacanych bonami podarunkowymi.
 12. Wykupiona promocja może być wykorzystana jedynie w terminie jej ważności. Za niewykorzystane promocje, w tym karnety promocyjne, zniżki wynikające z promocji nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.
 13. Usługi kosmetyczne finalizowane są w cenie promocyjnej.
 14. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami.
 15. W związku z udziałem w Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Administratorem danych osobowych Organizator.
 16. Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.
 17. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu świadczenia usług opublikowanego na stronie https://goodtimemedicalspa.pl/regulaminy/ i dostępnego w salonie u Organizatora.
Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: recepcja@goodtimemedicalspa.pl lub korespondencyjnie na adres Organizatora podany powyżej.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub na piśmie listem poleconym.
 3. >Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą starali się rozwiązywać polubownie.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonie Organizatora oraz na stronie internetowej goodtimemedicalspa.pl/regulaminy
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną datą jej zakończenia poprzez zamieszczenie pisemnej informacji w salonie lub na stronie internetowej, bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników Promocji
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich opublikowaniu.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług opublikowanego na stronie goodtimemedicalspa.pl/regulaminy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

WYRÓŻNIENIA

NAGRODY

Siedziba:
Good Time Instytut & Medical Spa
ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 9:00-21:00
Sobota: 9:00-17:00

GOOD TIME DAY SPA © 2020 All rights reserved    Polityka Prywatności   Regulaminy

PROJEKT I REALIZACJA: CreationBox